เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2565 นาย ธนารักษ์ พงษ์เภตรา รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และประธานสถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร (สอก.) พร้อมคณะรองประธาน สอก. นายบุญหาญ อู่อุดมยิ่ง นายเฉลิม โกกนุทาภรณ์ ร่วมหารือกับคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.สุตเขตต์ นาคะเสถียร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและสร้างสรรค์ รศ.ดร.ธานี ศรีวงศ์ชัย คณบดีคณะเกษตร พร้อมคณาจารย์คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ

โดยคณะผู้บริหารทั้ง 2 ฝ่ายได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และรับฟังแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรไทย ต่อยอดงานวิจัยให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเฉพาะด้าน Biofertilizer และ Biological control อาทิ การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์และแบคทีเรีย ในการส่งเสริมการเจริญเติบโตและควบคุมโรคพืช การพัฒนาสารชีวภัณฑ์เฉพาะพืช ตลอดจนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Near Infrared (NIR) ตรวจวัดค่าการกักเก็บคาร์บอนของต้นไม้ เพื่อประโยชน์ในการซื้อขายคาร์บอน รวมถึงการขับเคลื่อนเกษตรแม่นยำด้วยการประยุกต์ใช้หลักการ micro climate ยกระดับเกษตรกรรมเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้ได้ปริมาณสูงขึ้นและมีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาดโลก

นอกจากนี้ คณะผู้บริหารได้เยี่ยมชมห้องปลูกกัญชาในโรงเรือนระบบปิด (Growth room) เพื่อทำวิจัยและเพิ่มศักยภาพในการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ทั้งนี้ เพื่อต่อยอดองค์ความรู้ด้านวิชาการให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดย สถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร และคณาจารย์คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะดำเนินงานโครงการยกระดับเกษตรกรรมไทยร่วมกันต่อไป