เมื่อวันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2565 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ได้รับเกียรติบรรยายหัวข้อ “การขับเคลื่อนธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตรด้วยภาคเอกชน” ในหลักสูตร วิทยาการเกษตร ระดับสูง (วกส.) (Agriculture and Cooperatives Executive Program (ACE)) ซึ่งเป็นหลักสูตรขั้นสูงเพื่อขับเคลื่อนภาคการเกษตรไทยให้เป็นผู้นำในระดับนานาชาติด้วยวิทยาการเกษตรเทคโนโลยี และนวัตกรรมสมัยใหม่ ภายใต้หลักการตลาดนำการผลิตและเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อความสมดุล มั่นคงและยั่งยืน ณ กรมชลประทาน กรุงเทพฯ

ในการนี้นายเกรียงไกรฯ ได้กล่าวถึงสถานการณ์เศรษฐกิจและวิกฤตความมั่นคงทางอาหาร (Food Security Crisis) ในปัจจุบัน และการแก้ปัญหาด้วยอาหารแห่งอนาคต ได้แก่ อาหารเสริมสุขภาพ อาหารทางการแพทย์ อาหารอินทรีย์ และอาหารนวัตกรรม รวมถึงโปรตีนทางเลือกจากทั้งแมลง พืช สาหร่าย Mycoprotein เป็นต้น โดยภายใต้สถานการณ์ความกดดันทางสิ่งแวดล้อม ประเทศไทยต้องเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสทางธุรกิจด้วยแนวคิด BCG (Bio – Circular- Green Economy) พัฒนาระบบเกษตร ยกระดับเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) ซึ่งส.อ.ท. มีโครงการ Flagship สำคัญ คือ Smart Agriculture Industry (SAI) เป็นโครงการที่สอดคล้องต่อนโยบายตลาดนำการผลิต และ ส.อ.ท. ยังมีแผนจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เกษตรอุตสาหกรรมในเมือง ภายใต้โครงการ LISA-I (Learning – Incubation – Smart Agriculture Industry) บนพื้นที่กว่า 4 ไร่ ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ใจกลาง กทม.

“การขับเคลื่อนธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรไม่สามารถดำเนินการได้โดยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ภาครัฐและเอกชนต้องผนึกกำลังเป็น One Team Thailand ยกระดับเกษตรไทยให้ผ่านวิกฤตต่างๆ เสริมศักยภาพการแข่งขันให้อุตสาหกรรมเกษตรไทยสู่ตลาดโลกได้” นายเกรียงไกรฯ กล่าว