เมื่อวันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2565 นายเชิญพร เต็งอำนวย ประธานสถาบันนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรในงาน “Thailand Global Innovation Forum 2022 (TGIF 2022)” ในหัวข้อ “Global Innovation Index (GII) : นวัตกรรมไทยในเวทีโลก” ในฐานะตัวแทนจากภาคเอกชน ณ โรงแรม Bangkok Marriott Marquis Queen’s Park

โดยเสวนาในครั้งนี้ ได้พูดจากมุมมองของภาคอุตสาหกรรมว่าสิ่งที่จะทำให้ขีดความสามารถด้านนวัตกรรมของประเทศและภาคอุตสาหกรรมจะมีโอกาสเพิ่มขึ้น จากการที่ภาคอุตสาหกรรมสามารถขอทุนวิจัยจากภาครัฐมาร่วมทำวิจัยได้โดยตรงบนโจทย์ความต้องการของตนเอง โดยใช้ประโยชน์จาก พรบ.งานวิจัยฉบับใหม่ และนวัตกรรมหรืองานวิจัยจะสามารถถูกขับเคลื่อนบนเป้าหมายหลักสองทิศทางคือ
การพัฒนา High Technology Platform หรือ Deep Tech ที่เป็นเทคโนโลยี่ขั้นสูงที่มีความจำเป็นต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากทั้งต่างประเทศและในประเทศ

การพัฒนา Supply Chain Security Technology Platform / National Security Technology เพื่อทำให้เกิดการพึ่งพาตนเองภายในประเทศ โดยเน้นการใช้ Local content อย่างน้อย 30% และสร้าง Demand ในประเทศผ่านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐจากบัญชีนวัตกรรม ซึ่งจะทำให้เกิด Ecosystem ที่เป็นระบบนิเวศสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถของภาคอุตสาหกรรมและของประเทศให้เติบโตได้ในอนาคต

การสร้าง Deep Technology และ Supply Chain Security Technology / National Security Technology จำเป็นต้องอาศัยเม็ดเงินขนาดใหญ่ในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งภาครัฐควรที่จะเข้ามาช่วยสนับสนุนมากขึ้นเช่นโครงการคูปองนวัตกรรมของ NIA ที่อาจจะกำหนดให้มีวงเงินเพิ่มขึ้นแตกต่างจากโครงการSME เดิม

ทั้งนี้การขับเคลื่อนการถ่ายทอดเทคโนโลยีขั้นสูงที่ยังไม่มีในประเทศหรือความสามารถยังไม่สามารถแข่งขันได้ จะต้องมีการขับเคลื่อนอย่างมีประสิทธิภาพบนเป้าหมายชัดเจน ในการเชื่อมโยงภาคอุตสาหกรรมเข้ากับผู้มีเทคโนโลยีต่างประเทศ และหรือหน่วยงานวิจัยทั้งในและนอกประเทศ อีกทั้งจะต้องมีการลดขั้นตอนการถ่ายทอดหรือสร้างระบบมาตรฐานการขับเคลื่อนการถ่ายทอดงานวิจัยในประเทศ และกำหนดบทบาทของนักวิจัย เอกชนผู้ร่วมทุนวิจัย การแบ่งปันผลประโยชน์งานวิจัยให้เป็นระบบที่เอื้อต่อการวิจัย การถ่ายทอดผลงานวิจัยสู่ภาคเอกชนอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ซึงจะสามารถขับเคลื่อนให้ประเทศไทยขยับจากอันดับที่43 ของ Innovation Nation ไปสู่อันดับที่ 30 ตามเป้าหมายได้จริงภายในปี 2570