วันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2565 นายกิจก้อง ตันติจรัสวโรดม รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายธงชัย วณิชวิกรม กรรมการสายงานอาเซียนและโลจิสติกส์ เป็นผู้แทนเข้าร่วมหารือระดับสูงเพื่อขับเคลื่อนวาระความเชื่อมโยงทางทะเลของไทยผ่านการฑูตเศรษฐกิจ จัดโดยกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ณ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล (กรุงเทพฯ)

งานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาความเชื่อมโยงทางทะเลของไทย โดยความเชื่อมโยงนี้เป็นการเชื่อมโยงทางทะเลผ่านระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก (EEC) เชื่อมโยงโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศภาคใต้ (SEC) และเชื่อมโยงโครงการท่าเรือน้ำลึกระนอง รวมถึงอาจเชื่อมโยงทางบกผ่านโครงการ Landbridge ซึ่งโครงการนี้ทางสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร อยู่ระหว่างการศึกษาโครงการ ฯ การเชื่อมโยงทางทะเลและทางบกเหล่านี้จะทำให้ไทยเชื่อมโยงกับประเทศต่าง ๆ ทั้งในมิติเศรษฐกิจระหว่างประเทศและภูมิรัฐศาสตร์ โดยเฉพาะเชื่อมโยงกับต่างประเทศในกรอบ BIMSTEC (บังกลาเทศ อินเดีย เมียนมา ศรีลังกา ไทย ภูฏาน เนปาล) การหารือในครั้งนี้มีอธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เข้าร่วมรับฟังมุมมองของภาคเอกชนเกี่ยวกับอุปสรรค และความท้าทายในการพัฒนาความเชื่อมโยงทางทะเลของไทยด้วย

ภาคเอกชนไทยเห็นว่า Digital Transformation นับเป็นหนึ่งในความท้าทายของภาคเอกชน และภาครัฐบาลไทยในการเชื่อมโยงระบบ Electronic ระหว่างภาคเอกชน ทั้งผู้นำเข้า ส่งออก และสายเรือ ตัวแทนสายเรือ ธนาคาร และระบบประกันภัยเข้าด้วยกัน การ Single Submission จะช่วยลดขั้นตอนเอกสารต่างๆ รวมทั้งลดระยะเวลา รวมถึงลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล
ความท้าทายอีกประการหนึ่ง หากไทยต้องการขยายการค้าระหว่างประเทศในกรอบ BIMSTEC มากขึ้น ไทยควรเชื่อมต่อเส้นทางรถไฟจากแหลมฉบังผ่านเส้นทางหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง Belt and Road Innitative เชื่อมต่อจีน ไปยังฺประเทศในกรอบ BIMSTEC นอกจากนี้การยกระดับกฎหมายระหว่างประเทศ จะเป็นเรื่องสำคัญ และเป็นความท้าทายอีกประการของไทยในการเชื่อมโยงกับต่างประเทศด้วย