วันอังคารที่ 6 กันยายน 2565 สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย TIPMSE จัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การพัฒนากรอบการดำเนินงานการขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิต ( Extended Producer Responsibility : EPR) ภาคอุตสาหกรรม ครั้งที่ 1 โดยมี นายโฆษิต สุขสิงห์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และประธานสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายนภดล ศิวะบุตร รองประธานสถาบันฯ และนายปฏิญญา ศิลสุภดล รองเลขาฯ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ห้องจามจุรี โรงแรมปทุมวันปรินเซส ปทุมวัน กทม.

เป้าหมายหลักที่สำคัญของการจัดกิจกรรมเพื่อการสร้างโอกาสให้สมาชิก TIPMSE และเครือข่าย PackBack ได้มีการพูดคุยหารือ พร้อมแลกเปลี่ยนแนวทางร่วมกัน รวมถึงจะช่วยกันพัฒนาร่าง Position Paper ที่แสดงจุดยืนในเรื่องแนวทางการขับเคลื่อน EPR ด้านบรรจุภัณฑ์ในฐานะของภาคอุตสาหกรรม โดยวันนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวม 52 ท่านจาก 40 องค์กร ที่จะร่วมผลักดันแนวทางร่วมกัน โดยมี Position Paper ที่ร่วมกันพัฒนาเป็นแนวทางที่จะขับเคลื่อนร่วมกับภาคส่วนอื่นๆ ต่อไป