เมื่อวันพุธที่ 7 กันยายน 2565 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มอบหมายให้ ดร.ดารัตน์ วิภาตะกลัศ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้าร่วมรับฟังแถลงผลการศึกษาเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทยโดยคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่ 64 , วิทยาลัยเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 63, วิทยาลัยการทัพบก ชุดที่ 67, วิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ 54 และวิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่นที่ 56 ซึ่งนายสุรินทร์ สิริชยานนท์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นตัวแทนนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่ 64 สภาอุตสาหกรรมฯ ทั้งนี้ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีแถลงผลการศึกษา ณ อาคารอเนกประสงค์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

สำหรับการแถลงผลการศึกษาฯ ของคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 64 มีแนวความคิดในการจัดทำข้อเสนอแนวทางการพัฒนาประเทศเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มีองค์ประกอบ 3 ประการ ได้แก่ ฐานรากของสังคม (Foundation) ความมั่นคง (Security) ในมิติต่าง ๆ และสิ่งที่จะทำให้ประเทศก้าวต่อไป (Going Forward)เพื่อให้สามารถปฏิบัติได้จริงและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต