วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565 นายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ส.อ.ท. ดร.ภก. นิลสุวรรณ ลีลารัศมี รองประธานฯ นายญาณพล ลิมปนะโชคชัย กรรมการบริหารฯ นายเจริญ แก้วสุกใส ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร นายทองดี ปาโส รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร นางวัลยา สุวรรณาภิรมย์ รองประธานและเลขาธิการกลุ่มอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ นายอมรินทร์ ศรีสุภรวานิชย์ รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอ และนายสุพจน์ ชัยวิไล กรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอ ร่วมหารือกับ The EFTA Parliamentary Committee นำโดย Ms. Ingibjörg Ólöf Isaksen ทั้งสองฝ่ายได้ร่วมหารือถึงประเด็นการเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรีไทย-EFTA โดยมีประเด็นที่สำคัญคือ การป้องกันสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property Protection; IPP) และกฎหมายป้องกันการผูกขาด (Anti-Trust Law) โดยภาคเอกชนมีความยินดีหากนำประเด็นเหล่านี้เข้าสู่การพิจารณาการจัดทำความตกลงเสรีการค้า ซึ่ง EFTA ได้ให้ความสนใจในเรื่องความมั่นคงทางอาหาร (Food Security) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) และอาจสร้างความร่วมมือในอนาคต ณ สถานเอกอัครราชทูตสวิตเซอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย

โดยหน่วยงาน EFTA เป็นการรวมกลุ่มการค้าของทวีปยุโรป โดยมีประเทศสมาชิกได้แก่ ไอซ์แลนด์ ลิกเตนสไตน์ นอร์เวย์ และสวิตเซอร์แลนด์ มีหน้าที่สนับสนุนประเทศสมาชิกในการทำธุรกิจแฟร์เทรดโดยการแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสานงานเครือข่ายในโครงการความร่วมมือต่างๆ และเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรีกับประเทศต่างๆทั่วโลก