วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565 นายสุชาติ จันทรานาคราช รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้รับเกียรติร่วมเสวนา เรื่อง “การรับงานไปทำที่บ้านในยุคชีวิตวิถีใหม่” เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจการทำงานที่บ้าน (Work from home) กับการรับงานไปทำที่บ้าน (Work at home) รวมทั้ง แนวทางปฏิบัติตามร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. มาตรา 23/1 จัดโดยคณะกรรมาธิการการแรงงาน วุฒิสภา โดยมี พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว ประธานคณะกรรมาธิการการแรงงาน วุฒิสภา กล่าวเปิดการสัมมนา นอกจากนี้มีผู้ร่วมอภิปรายจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย และองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ณ ห้องบอลรูม 2 ชั้น 3 โรงเเรมดิเอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

โดย นายสุชาติ จันทรานาคราช รองประธาน ส.อ.ท. ได้แสดงมุมมองต่อการทำงานที่บ้าน (Work from home) นั้นเป็นการสร้างเงื่อนไขในการจ้างงานและกระทบต่อนายจ้างและลูกจ้างในอนาคต อีกทั้งเป็นการออกกฎหมายที่ซ้ำซ้อนและเกินความจำเป็น ซึ่งการ Work from home ควรเป็นการตกลงระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง ทั้งนี้ การปรับปรุงกฏหมายควรสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี รวมถึงบริบทและระดับการพัฒนาของประเทศไทย