วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565 นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้รับเกียรติร่วมเป็นวิทยากรเสวนางาน MICE TALK 2022: “Thai MICE in the Sustainable Race : ฉากทัศน์ใหม่ไมซ์ไทย สู่การแข่งขันที่ยั่งยืน” ในวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565 ในหัวข้อ “การพัฒนาศักยภาพการแข่งขันอย่างยั่งยืนของธุรกิจไทย” ร่วมกับ นายสรกิจ มั่นบุปผชาติ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เศรษฐ์ อินเตอร์เทรด จำกัด และ ดร.ธันยพร กริชติทายาวุธ ผู้อำนวยการ สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย (GCNT) โดยมี นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ สสปน. กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน และนายวรวิทย์ จำเริญเลิศ กรรมการสายงานสมาชิกสัมพันธ์เข้าร่วมภายในงาน ณ ห้องราชมณเฑียร แกรนด์ บอลรูม โรงแรมมณเทียร สุรวงศ์ กรุงเทพฯ

นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ รองประธาน ส.อ.ท. นำเสนอแนวทางการปรับตัวของภาคอุตสาหกรรม เพื่อแข่งขันในบริบทโลก โดยมุ่งสู่ BCG พร้อมนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมนำอุตสาหกรรม เชื่อมโยง Supply Chain คำนึงถึงการใช้พลังงานทดแทนในภาคอุตสาหกรรม การพัฒนาทักษะแรงงาน (Upskill, Reskill) และเตรียมพร้อมรับมือกับปัญหา Climate Change