วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565 นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้รับเกียรติเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย (ภาษาอังกฤษ) ให้กับสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ ในหลักสูตร Knowledge of Diplomacy (KOD) รูปแบบออนไลน์ สำหรับนักการทูตจากทั่วภูมิภาคในหัวข้อ “Private Sector’s implementation: Food Security”

ทั้งนี้ ในการบรรยายเนื้อหาได้นำเสนอข้อมูลปัจจัยและผลกระทบจากวิกฤตความมั่นคงทางอาหาร หรือ Food Security ซึ่งเป็นผลพวงมาจากความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครน รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) และปัญหาโลกร้อนโดยมีการนำเสนอแนวทางขับเคลื่อนธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตรด้วยการผลิตอาหารแห่งอนาคต หรือ Future Food ที่ประกอบด้วย 1. อาหารเสริมสุขภาพ 2. อาหารทางการแพทย์ 3. อาหารอินทรีย์ และ 4. อาหารที่ผลิตขึ้นมาใหม่ทางนวัตกรรม

นอกจากนี้ ยังได้นำเสนอนโยบายขับเคลื่อน ส.อ.ท. One FTI และการขับเคลื่อนยกระดับเกษตรอุตสาหกรรม ผ่านโครงการ “SMART AGRICULTURE INDUSTRY (SAI)” ซึ่งเป็นโมเดลธุรกิจที่ใช้อุปสงค์หรือความต้องการเป็นตัวนำ “Demand Driven” มีการนำอุตสาหกรรมไปต่อยอดและยกระดับเกษตรตลอด Supply Chain และนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการทำเกษตรอุตสาหกรรม โดยมี LISA-I Project เป็นโครงการนำร่อง