วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยมี นายธนารักษ์ พงษ์เภตรา รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รศ.ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผศ.พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ รศ.ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร และ รศ.ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ดร.ภาสพิรุฬห์ วัชรศรีสำเริง รองอธิการบดี ร่วมลงนามในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

MOU ในครั้งนี้เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการวิจัย พัฒนา ต่อยอด ขยายผลนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร รวมทั้งโครงสร้างพื้นฐาน และแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร ให้มีองค์ความรู้ และทักษะ พร้อมทั้งสนับสนุน ส่งเสริม การเผยแพร่องค์ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่การนำไปใช้ประโยชน์

สภาอุตสาหกรรมฯ พร้อมให้ความร่วมมือในการพัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหาร เพื่อนำการเกษตรไทยไปสู่เกษตรสมัยใหม่ที่ยั่งยืน