นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมฯในฐานะประธานสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค (ABAC Chair) ได้เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเอเปค (APEC SMEMM) ร่วมกับผู้แทนระดับรัฐมนตรีจาก 21 เขตเศรษฐกิจ รวมทั้งสมาคมประชาชาติแห่งตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) โดยมี นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม ระหว่างวันที่ 9-10 กันยายน 2565 ณ โรงแรมทราย ลากูน่า ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

โดย ABAC Chair ได้รายงานข้อเสนอและข้อคิดเห็นของภาคเอกชนเอเปคภายใต้ 4 หัวข้อใหญ่ได้แก่
1. การส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล (Digital Transformation)
2. การส่งเสริมแนวทางปฏิบัติที่ยั่งยืนของ MSMEs
3. การเร่งสร้างโครงสร้างพื้นฐานของตลาดดิจิทัล (Digital Supply Chain Finance)
4. การส่งเสริมบทบาททางเศรษฐกิจเศรษฐกิจและสังคมของสตรี ชนพื้นเมือง ผู้มีโอกาสน้อย และเยาวชนให้มากขึ้น

นอกจากนี้ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารค่ำ (Gala Dinner) เพื่อต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมฯ ณ ภัตตาคาร Blue Elephant จังหวัดภูเก็ต