วันพุธที่ 14 กันยายน 2565 นายหัสดิน สุวัฒนะพงศ์เชฎ เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) พร้อมด้วย นายวรวิทย์ จำเริญเลิศ และนายอภิรัฐ เนติกุล กรรมการสายงานสมาชิกสัมพันธ์ ส.อ.ท. ร่วมรับฟังความคิดเห็นยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ไทยภายใต้โครงการจัดทำแบบปฏิบัติการ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566-2570 โดยมี นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) กล่าววิสัยทัศน์ ปักธงอีก 5 ปีข้างหน้า อุตสาหกรรมไมซ์มีเป้าหมาย คือ “พันธมิตรเพื่อความสำเร็จทางธุรกิจ ที่มุ่งขับเคลื่อนจุดหมายปลายทางให้ก้าวหน้าด้วยนวัตกรรม และการสร้างความยั่งยืนร่วมกัน” โดยใช้กลยุทธ์ TCEB GO ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 5 โรงแรม ไฮแอท รีเจนซี กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ ส.อ.ท. ได้เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง การบูรณาการการจัดงานให้ครบวงจร การปรับตัวในการแข่งขันในบริบทโลก การจัดงานในภูมิภาค และการเข้ามาดูแลเพิ่มเติมเรื่อง Wellness เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน