วันพุธที่ 14 กันยายน 2565 นายเวทิต โชควัฒนา รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประธานสายงานอาเซียนและโลจิสติกส์ ในฐานะผู้แทน ASEAN-BAC ประเทศไทย เข้าร่วมประชุมสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน ครั้งที่ 94 (94th ASEAN-BAC Meeting) และการประชุมกับรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน ครั้งที่ 54 (54th AEM-ASEAN BAC Consultation) โดย Neak Okha Kith Meng ประธาน ASEAN BAC กัมพูชา เป็นประธานการประชุม ณ โรงแรม Sokha Siem Reap Resort & Convention Center ณ เสียมราฐ ประเทศกัมพูชา

โดยการประชุมสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน ครั้งที่ 94 มีการแลกเปลี่ยนความคืบหน้าจากคณะทำงาน ดังนี้
1. โครงการความร่วมมือทางทรัพย์สินทางปัญญาของสมาชิก ASEAN-BAC และองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) ประเทศสิงคโปร์ โดยมีประเด็นความร่วมมือ คือการให้การปรึกษาสำหรับธุรกิจ SMEs ในอาเซียน การใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อสร้างอัตราการเติบโตของการส่งออก จัดทำ WIPO Academy คอร์สเรียนให้ความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาแก่ผู้ประกอบการ และเชื่อมต่อผู้สนใจนวัตกรรมสีเขียวผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ WIPO Green
2. ความร่วมมือระหว่างรัฐมนตรีเศรษฐกิจของอาเซียนและญี่ปุ่น (AMEICC) ซึ่งมีแผนงานในปี 2023 คือ การสร้าง ASEAN-JAPAN Economic Co-Creation Vision เพื่อสนับสนุนความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนาคต โดยต้องการการสนับสนุนจากหน่วยงานธุรกิจและหน่วยงานวิชาการของประเทศอาเซียน ในการจัดกิจกรรมหรือทำการวิจัย เพื่อให้ได้ข้อมูลสำหรับการสร้าง ASEAN-JAPAN Economic Co-Creation Vision โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการรับสมัครหน่วยงานที่สนใจเข้าร่วมสามารถสมัครผ่านเว็บไซต์ https://ameicc.org

และการประชุมกับรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน ครั้งที่ 54 (54th AEM-ASEAN BAC Consultation) โดยผู้แทน ASEAN-BAC ของสมาชิกแต่ละประเทศที่เข้าร่วมการประชุม ได้นำเสนอประเด็นความร่วมมือที่มีความประสงค์ให้ภาครัฐร่วมผลักดันแก่รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน โดยมีประเด็นสำคัญ ได้แก่ ด้านความร่วมมือ RCEP ด้านสาธารณสุข การเปลี่ยนแปลงสู่พลังงานสีเขียว การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล การเชื่อมโยงและความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทาน การสร้างงานในกลุ่มธุรกิจ MSME และความเชื่อมโยงทางการค้าดิจิทัล

โดยในการประชุม ประธาน ASEAN-BAC ประเทศไทย (นายวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา) ได้ร่วมนำเสนอในประเด็นโครงการ ASEAN-BAC Digital Trade Connect Legacy project และขอให้รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนร่วมสนับสนุนการให้บริการแพลตฟอร์มการค้าดิจิทัลระหว่างประเทศในรูปแบบการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน และขอให้สนับสนุนสมาชิกอาเซียนเข้าร่วมโครงการประเมินความเป็นไปได้ในระยะที่ 2 เพื่อการพัฒนาแผนปฏิบัติการสําหรับการเชื่อมต่อการค้าดิจิทัลของอาเซียน