วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565 ดร.ภก.นิลสุวรรณ ลีลารัศมี รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และประธานคณะอนุกรรมการกฎระเบียบทางการค้าและพหุภาคี พร้อมด้วย นายสุชาติ จันทรานาคราช รองประธาน ส.อ.ท. และประธานสายงานแรงงาน นายนันทจิตร ถาวรบุตร รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก และนายสุพจน์ ชัยวิไล กรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอ เข้าร่วมหารือกับ The EU Delegation นำโดย Mr.Christophe Kiener เพื่อหารือความสัมพันธ์ทางการค้าการลงทุน และการจัดทำข้อตกลงเขตการค้าเสรีไทย-EU ณ สถานที่ทำการของผู้แทนสหภาพยุโรป ประจำประเทศไทย

โดยทั้งสองฝ่ายได้ร่วมหารือถึงประเด็นการเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรีไทย-EU โดยมีประเด็นหลักคือ การป้องกันสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property Protection; IP) การจัดซื้อจัดจ้างโดยภาครัฐ (Government Procurement) และสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographic Indication) โดยภาคเอกชนมีความสนใจที่จะร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นร่วมกับคณะผู้แทนสหภาพยุโรป เพื่อทำความเข้าใจร่วมกันถึงระดับความคาดหวังการเจรจาในระยะต่อไป