วันที่ 20 กันยายน 2565 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ให้เกียรติเป็นผู้กล่าวบรรยายในงาน KPMG Leadership Conference 2022 หัวข้อ “From Policy to Implementation: Developments in the business landscape” ซึ่งได้บรรยายเกี่ยวกับแนวโน้มด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management – SCM) ในประเทศไทยและระดับโลก รวมถึงได้นำเสนอแผนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ ส.อ.ท. ผ่านนโยบาย BCG (Bio-Circular-Green Economy) ให้กับเจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหาร KPMG Thailand จำนวน 600 คน โดยในงานได้รับเกียรติจากนายอิศเรศ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต รองประธาน ส.อ.ท. และดร.คณิต วัฒนวิเชียร กรรมการบริหาร ส.อ.ท. เข้าร่วมในงานด้วย ณ สามย่าน มิตรทาวน์