วันพุธที่ 21 กันยายน 2565 นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) จันทบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสภาอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี กับมหาวิทยาลัยบูรพาและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก โดยมีนายธิติ เอกบุญยืน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี รองศาสตราจารย์วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา และรองศาสตราจารย์ ดร.ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ ณ ห้องไพลิน สำนักงาน อบจ.จันทบุรี

การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ครั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการและงานวิจัย อันจะนำไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยสามารถนำผลงานการวิจัยและพัฒนามาใช้ให้เกิดประโยชน์ทางธุรกิจและอุตสาหกรรมของสมาชิกในพื้นที่ภาคตะวันออก เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างกันในการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู้ข้อมูลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยบูรพา บุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก รวมถึงบุคลากรสภาอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี หรือผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องและบุคคลทั่วไป โดยบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ มีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2565 เป็นต้นไป