วันพุธที่ 21 กันยายน 2565 นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยนายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นายบดี เทียนทอง ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว และคณะหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมการประชุมระดับจังหวัดชายแดนระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดพระตะบอง ประเทศกัมพูชา นำโดย นายซก ลู และคณะหัวหน้าส่วนราชการ ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพระตะบอง ประเทศกัมพูชา

ทั้งสองฝ่ายได้ร่วมแสดงความเห็นเพื่อพัฒนาความร่วมมือ ภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 เริ่มคลี่คลาย และมีความเห็นชอบร่วมกันเรื่องการสนับสนุนให้มีการจัดประชุมระหว่างเจ้าหน้าที่และกองกำลังที่ปฏิบัติหน้าที่บริเวณชายแดนของทั้งสองฝ่าย เพื่อแก้ไขปัญหาการตรวจสอบการเดินทางผ่านแดน เพื่อป้องกันการลักลอบข้ามแดนผิดกฎหมาย และเสนอแนะให้มีการกำหนดจุดผ่านแดนถาวรบ้านเขาดิน – พนมเต็ย สำหรับรับ-ส่งแรงงานกัมพูชากลับประเทศ การอนุญาตให้ยานพาหนะประเภทรถยนต์ทุกชนิดของทั้งสองประเทศมีเอกสารครบถ้วนเพื่อสัญจรข้ามแดน ภายใต้เงื่อนไขเดียวกับการถือบัตรผ่านแดน หรือ Border Pass ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป ตลอดจนการช่วยเหลือในด้านการบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ชายแดน และการฝึกอบรม แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง