วันพุธที่ 21 กันยายน 2565 นายจำรัส สว่างสมุทร ผู้อำนวยการใหญ่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ให้สัมภาษณ์กับคณะที่ปรึกษาจากธนาคารโลก นำโดย Mr. Luciano Pugliatti, Senior Trade Facilitation Consultant, Trade and Regional Integration Unit ณ ห้องประชุมสำนักงานธนาคารโลกประจำประเทศไทย อาคารสยามพิวรรธน์

สืบเนื่องจากธนาคารโลก อยู่ระหว่างการจัดทำแนวทางใหม่สำหรับประเมินบรรยากาศของการดำเนินธุรกิจและการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) จึงร่วมกับธนาคารโลก ในการดำเนินโครงการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ระยะที่ 3 โดยจะศึกษาแนวทางและจัดทำข้อเสนอแนะในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจของประเทศไทย

ในโอกาสนี้ ส.อ.ท. ได้ร่วมหารือถึงความคืบหน้าในการดำเนินงานของระบบการบริการเชื่อมโยงข้อมูลออนไลน์ของหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจสำหรับการนำเข้า-ส่งออกสินค้าของไทย หรือที่เรียกว่า National Single Window (NSW) พร้อมให้ข้อมูลแก่ผู้วิจัยถึงประเด็นปัญหาการใช้ NSW ในปัจจุบัน อาทิ การเชื่อมโยงระบบ NSW ที่ยังไม่สามารถเป็นระบบรับคำขออนุญาตสินค้า ณ จุดเดียว (Single Submission) การขอใบอนุญาตยังต้องเป็นการขอผ่านระบบที่แยกกันของแต่ละหน่วยงานที่ออกใบอนุญาตอยู่ รวมถึงการเชื่อมโยงข้อมูลการขอใบอนุญาตที่มีกว่า 36 หน่วยงาน ที่อาจต้องใช้เวลาในการนำส่งข้อมูลให้กับกรมศุลกากรในการเชื่อมโยงข้อมูลในระบบ NSW ทั้งนี้ ภาคเอกชนและธุรกิจ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเชื่อมโยงระบบ NSW ให้มีความสมบูรณ์จะช่วยในการอำนวยความสะดวกทางการค้าให้กับเอกชนได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้การค้าส่งออกมีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยมากขึ้น