วันพุธที่ 21 กันยายน 2565 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ส.อ.ท. ได้แก่ รองประธาน ส.อ.ท. นายเชิญพร เต็งอำนวย นายธนารักษ์ พงษ์เภตรา นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ นายไพฑูรย์ ศิริฉัตรชัยกุล และนายวิบูลย์ รักสาสน์เจริญผล กรรมการ ส.อ.ท. นายจำรัส สว่างสมุทร ผู้อำนวยการใหญ่ ส.อ.ท. ให้การต้อนรับหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) หรือ PMUC นำโดย รศ.ดร.สิรี ชัยเสรี ผู้อำนวยการ บพข. และผศ.ดร.วรรณรัช สันติอมรทัต ดร.วิวัฒน์ วงศ์วราวิภัทร์ ผศ.ดร.สกุณา เจริญปัญญาศักดิ์ รศ.ดร.ณัฐดนัย หาญการสุจริต คณะผู้บริหาร ณ ห้องประชุม 1011 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

การเข้าพบครั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อแนะนำหน่วยงาน บพข. ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่จัดสรรทุนวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและภาคบริการ รวมถึงทุนสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยี การสร้างตลาดนวัตกรรม การส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมในเชิงพาณิชย์ และการพัฒนาแพลตฟอร์มทางนวัตกรรมในภาคการผลิตและภาคบริการ นอกจากนี้ ยังมีการแนะนำงานวิจัยที่ บพข. ให้การสนับสนุน พร้อมทั้งหารือแนวทางการให้ทุนร่วมเอกชน และแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน ที่จะมุ่งเน้นการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมและการขับเคลื่อนโครงการที่สร้างผลกระทบสูงเชิงเศรษฐกิจ