เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565 นายอิศเรศ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) พร้อมคณะทำงานด้านพลังงาน ส.อ.ท. เข้าร่วมการประชุม เพื่อชี้แจง “ข้อเสนอ ส.อ.ท. ต่อปัญหาต้นทุนพลังงานและค่าไฟฟ้าสูง“ ต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ซึ่งมีนายเสมอใจ ศุขสุเมฆ ประธาน กกพ. และคณะกรรมการ กกพ. ทั้ง 7 ท่าน ตลอดจนนายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการ กกพ. ให้การต้อนรับและร่วมหารือในประเด็นดังกล่าว

ที่ประชุมมีมติว่า ส.อ.ท. จะได้นำเสนอข้อเสนอเชิงนโยบาย (ชุดปรับปรุงจากการพิจารณาร่วมกัน) ต่อนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ส่วนข้อเสนอที่อยู่ภายใต้การกำกับของ กกพ. จะมีการจัดตั้งคณะทำงานร่วมระหว่าง ส.อ.ท. และ กกพ. เพื่อหาทางออกอย่างเร่งด่วนต่อไป