วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565 นายอิศเรศ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2565 โดยมีนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในการประชุมผ่านระบบ MS Team

ในที่ประชุมมีประเด็นสำคัญ ดังนี้
– รับทราบแนวทางการจัดทำมาตรฐานอาคารจอดรถยนต์ไฟฟ้า และการส่งเสริมการผลิตและการใช้รถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า
– รับทราบความคืบหน้ามาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า และหารือแนวทางการส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้ามากขึ้น
– หารือแนวทางการประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภค และผู้ประกอบการ เกี่ยวกับความคืบหน้าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า อาทิ การลดขั้นตอนการอนุญาต และการอำนวยความสะดวกสำหรับธุรกิจสถานีอัดประจุไฟฟ้า ในรูปแบบ One Stop Service และการทำแพลตฟอร์มอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ Charging Station เป็นต้น

นายอิศเรศ ได้ให้ความเห็นต่อแนวทางการส่งเสริมรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าว่านอกเหนือจากการส่งเสริมอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์แล้ว ยังจะต้องพัฒนาความรู้ด้านความปลอดภัยให้กับผู้ขับขี่ ซึ่งจะมีส่วนในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่การท่องเที่ยวของไทยด้วย