วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ส.อ.ท. รองประธาน ส.อ.ท. นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล นายอรินทร์ จิรา และนายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ เข้าร่วมรับประทานอาหารกลางวัน และหารือในความร่วมมือกับนายเควิน ฉ็อก (H.E. Mr. Kevin Cheok) เอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำประเทศไทย ณ ห้องอาหาร Silk Road โรงแรม Athenee กรุงเทพฯ

การหารือในครั้งนี้ สิงคโปร์ได้แสดงความสนใจที่จะร่วมมือกับภาคเอกชนไทยด้านการค้าดิจิทัล (Digital Trade) เนื่องจากสิงคโปร์เล็งเห็นถึงศักยภาพของไทยในด้านนี้ ซึ่งปัจจุบันสิงคโปร์มีการดำเนินงานภายใต้กลยุทธ์ที่นำไปสู่สังคมดิจิทัล ส่วนของภาคธุรกิจและองค์กรต่างๆ ของสิงคโปร์ ก็ได้มีโครงการและนโยบายต่างๆ ที่ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม และนำเทคโนโลยีมาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาธุรกิจ เช่น สนับสนุนการใช้งาน 5G สนับสนุนเงินทุนในการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในองค์กร เป็นต้น