วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (...) ให้เกียรติเป็นประธานเปิดหลักสูตร K-FTI Acceleration Program ซึ่งเป็นหลักสูตรเตรียมความพร้อมให้กับ SMEs/Startups เข้าสู่ตลาดทุน โดยเฉพาะ LiVE Exchange ที่เป็นกระดานซื้อขายที่ 3 สำหรับ SMEs งานนี้จัดโดย ... ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเคพีเอ็มจี ประเทศไทย (KPMG Thailand) C-asean อาคาร CW Tower ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

หลักสูตร K-FTI Acceleration Program รุ่นที่ 1 มีผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมจำนวน 37 บริษัท โดยจะใช้เวลาอบรมประมาณ 3 เดือน บริษัทที่ผ่านการอบรมจะได้รับเงินทุนบริษัทละ 1 ล้านบาทในการนำไปปรับปรุงและพัฒนาระบบขององค์กร เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ LiVE Exchange

ทั้งนี้ ภายในงานมีผู้บริหาร ... เข้าร่วมด้วย ได้แก่ นายอภิชิต ประสพรัตน์ ประธานสถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต (SMI) ในฐานะประธานกรรมการหลักสูตร คุณวิวรรธน์ เหมมณฑารพ รองประธาน... ที่ปรึกษาพิเศษของหลักสูตร รวมถึงผู้บริหารของสถาบัน SMI  ผู้บริหารของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเคพีเอ็มจีประเทศไทย

#สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย #สอท #FTIThailand #สภาอุตสาหกรรม#StrengthenThaiIndustriesforStrongerThailand

#OneFTI #OneVision #OneTeam #OneGoal