วันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2565 นายกฤษณ์ อิ่มแสง เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท) พร้อมด้วยนายจำรัส สว่างสมุทร ผู้อำนวยการใหญ่ ส.อ.ท. และนายประสาน นุมอญ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ส.อ.ท. สื่อความเรื่อง “การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี 2565” เพื่อสร้างความเข้าใจในหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ โดยมีนางสาวไปยดา หาญชัยสุขสกุล และนางสาวพรรรัตน์ เพชรภักดี รองผู้อำนวยการใหญ่ พร้อมด้วยผู้อำนวยการฝ่ายและเจ้าหน้าที่ ส.อ.ท. เข้ารับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในการประชุม “The 1st Secretary General Town Hall Meeting 2022” ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุม PTT Group (1012) ชั้น 10 ส.อ.ท. และผ่านระบบออนไลน์

นายกฤษณ์ อิ่มแสง เลขาธิการ ส.อ.ท. ได้มีการชี้แจงเกี่ยวกับกรอบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HR Development) ซึ่งจะต้องประกอบด้วยการบริหารจัดการองค์กร การวางแผนอัตรากำลัง การคัดเลือกและสรรหาบุคลากร การบริหารจัดการอาชีพ การเรียนรู้และการพัฒนา การจัดทำระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System – PMS) รวมทั้งการบริหารจัดการค่าตอบแทน

นอกจากนี้ ในที่ประชุม ยังได้มีการเสนอแนะให้เจ้าหน้าที่ได้มีโอกาสเข้ารับการฝึกอบรมเฉพาะทางในทุกปี ที่จะช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอ เพื่อความก้าวหน้าของเจ้าหน้าที่และองค์กรไปพร้อมกัน

#สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย #สอท #FTIThailand #FTI #สภาอุตสาหกรรม #StrengthenThaiIndustriesforStrongerThailand #OneFTI #OneVision #OneTeam #OneGoal