เมื่อวันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2565 นายอภิชิต ประสพรัตน์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (...) และประธานสถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต (SMI) เป็นผู้แทน ... เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี โดยมีนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานและได้มอบหมายนายดิสทัต คำประกอบ เป็นประธานดำเนินการประชุม ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาลและผ่านระบบออนไลน์

ทั้งนี้ นายอภิชิต ได้นำเสนอข้อเสนอจาก ... เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ในระยะยาว ดังนี้

การบูรณาการหน่วยงานที่ส่งเสริม SMEs ของประเทศไทย เพื่อพัฒนาและส่งต่อผู้ประกอบการอย่างเป็นระบบ

จากหน่วยงานต่อหน่วยงาน

การจัดทำ Government Project Catalog ที่รวบรวมบริการ / โครงการสนับสนุน SMEs ของภาครัฐทั้งหมด และเผยแพร่ในช่องทางออนไลน์ที่เข้าถึงได้ง่าย

การส่งเสริมและพัฒนาตาม Segmentation

การพัฒนา Big Data ของวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย (MSMEs) เพื่อใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพื่อพัฒนาสินค้าและบริการให้ตอบโจทย์ผู้บริโภค

ภาครัฐสร้างปัจจัยแวดล้อมที่สนับสนุนการพัฒนาธุรกิจสมัยใหม่ โดยให้บริการแก่ภาคธุรกิจในรูปแบบดิจิทัล นำเสนอโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นในการพัฒนา รวมทั้งแก้กฎระเบียบ ไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจ

การส่งเสริม SMEs ให้ครอบคลุมทุกขนาด ทั้งขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย เพราะที่ผ่านมาภาครัฐเน้นส่งเสริมรายเล็กเป็นหลัก เมื่อวิสาหกิจขนาดย่อมขยับเป็นขยับกลาง ก็ต้องมีการส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง

การให้สิทธิประโยชน์แก่ SMEs ที่เข้าสู่ระบบ ด้วยมาตรการทางภาษีหรืออื่นๆ

การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลทางธุรกิจ เพื่อให้ข้อมูลแบบเรียลไทม์ต่อ SMEs ในลักษณะ MSME Insight

นอกจากนี้ ยังได้มีการชี้แจงถึงปัญหาการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวของภาคอุตสาหกรรมที่ล่าช้า ซึ่งส่งผลให้แรงงานที่ยังขึ้นทะเบียนไม่แล้วเสร็จ และไม่สามารถเปิดบัญชีธนาคารกับสถาบันการเงินได้ ส่งผลกระทบกับการจ่ายเงินค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นเงินสดในทุกเดือน ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้รับข้อเสนอทั้งหมด เพื่อไปชี้แจงต่อนายสุพัฒนพงษ์พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีในลำดับต่อไป

#ONEFTI

#สถาบันsmiเคียงคู่ผู้ประกอบการ

#สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย