เมื่อวันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2565 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) โดย ดร.สัมพันธ์ ศิลปนาฎ รองประธานสายงาน FTI Academy และรองประธานบริษัท เวสเทิรน์ดิจิตอลสตอเรจเทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด บรรยายพิเศษหัวข้อ “แนวทางการพัฒนาบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม” ในงานสัมมนาผู้บริหารและครูสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 47 “สร้างชาติ พัฒนาคน สังคมเข้มแข็งด้วยอาชีวะไทย” ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ร่วมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 9 – 10 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม B-C ชั้น 4 โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

ดร.สัมพันธ์ ศิลปนาฎ กล่าวว่า การพัฒนาบุคลากรในภาคการศึกษาปัจจุบันกำลังหยุดชะงัก (Disrupt) เราจึงต้องเร่งพัฒนาบุคลากรในองค์กร โดยแบ่งเป็นระยะสั้น ด้วยการสร้างรูปแบบทางธุรกิจใหม่ ค้นหาบุคลากรหรือหน่วยงานในองค์กรที่มีวิสัยทัศน์อยากจะเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ทางธุรกิจและตั้งเป้าหมายแผนธุรกิจใหม่ทั้งหมด (Game Changer) และพัฒนาบุคลากรเหล่านั้นให้มีศักยภาพและเสริมสร้างขีดความสามารถให้เติบโตแบบก้าวกระโดด (Exponential Opportunities) เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโต (Growth Engine) สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของงานทวีคูณเป็น 10 เท่า ไม่ใช่ดีขึ้นเพียง 1 – 2% เท่านั้น และการพัฒนาแบบระยะยาว คือ การดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals – SDGs) 17 เป้าหมาย ที่ครอบคลุมเรื่องการพัฒนาคน เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สันติภาพและความยุติธรรม และความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาให้มีความสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของประเทศภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล และเป็นกรอบในการจัดทำแผนการพัฒนาประเทศให้มีความสอดคล้องกัน เพื่อพัฒนาประเทศให้มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

นอกจากนี้ ดร.สัมพันธ์ ยังได้เสนอแนะให้แต่ละสถาบันอาชีวะเอกชนฯ นำเสนอจุดแข็ง (Strong Point) ของแต่ละสถาบันให้แก่ภาคอุตสาหกรรม เพื่อร่วมมือกับ ส.อ.ท. ในการพัฒนาบุคลากรอย่างยั่งยืนต่อไป

#สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย #สอท #FTIThailand #FTI
#สภาอุตสาหกรรม #StrengthenThaiIndustriesforStrongerThailand
#OneFTI #OneVision #OneTeam #OneGoal