นายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และประธานสายงานเศรษฐกิจและวิชาการ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรในงาน Trade and Development Regional Forum 2022: Futuristic Asia-Pacific ในหัวข้อ Future of Trade, Investment, and Finance ซึ่งจัดโดยสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) โดยมีนายดามพ์ สุคนธทรัพย์ ประธานกรรมการบริหารธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) หรือ EXIM Bank และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD นายวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา รองประธานกรรมการหอการค้าไทยและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ITD นายกอบศักดิ์ ดวงดี เลขาธิการสมาคมธนาคารไทย และนายคงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธาน บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) เข้าร่วม เมื่อวันพุธที่ 12 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา ณ โรงแรม แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ

ภายในงาน นายมนตรี ได้ชี้แจงว่าข้อตกลงการค้าเสรียุคใหม่ที่มีมาตรฐานสูง จะช่วยลดอุปสรรคทางการค้าและการลงทุนข้ามพรมแดน เช่น การจัดทำความตกลงเขตการค้าเสรีแห่งเอเชีย-แปซิฟิก (Free Trade Area of the Asia-Pacific : FTAAP) ในรูปแบบ APEC Minus X ซึ่งหมายถึงว่า เขตใดพร้อมก่อนให้ดำเนินการได้ เขตใดยังไม่พร้อม รอพร้อมแล้วค่อยเข้าร่วม เพื่อผลักดัน FTAAP ให้เกิดขึ้นได้โดยเร็ว ตลอดจนการผลักดันให้เกิดการหารือ FTAAP ในกลุ่มเล็กในรูปแบบ Bloc to Bloc เช่น กลุ่มพันธมิตรแปซิฟิก (ASEAN + Pacific Alliance)

ทั้งนี้ ยังมีการผลักดันในหลายมิติสำหรับการประชุมสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค (ABAC) 2022 ที่จะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้ ซึ่งประกอบด้วย
1. การบูรณาการทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Economic Integration)
2. การเสริมสร้างศักยภาพด้านดิจิทัล (Digital)
3. การส่งเสริมความพร้อมของธุรกิจในทุกขนาด (MSMEs and Inclusiveness)
4. ความก้าวหน้าเชิงวิถีปฏิบัติด้านความยั่งยืน (Sustainability) ซึ่งรวมถึงการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การส่งเสริมการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ การส่งเสริมพลังงานหมุนเวียน และความมั่นคงด้านอาหาร
5. การส่งเสริมการฟื้นตัวทางการเงินและเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วและยั่งยืน (Finance and Economics)

สามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ https://youtu.be/TGWh6HSwhoM

#สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย #สอท #ftithailand #สภาอุตสาหกรรม #StrengthenThaiIndustriesforStrongerThailand
#OneFTI #OneVision #OneTeam #OneGoal