เมื่อวันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565 นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และ รองประธานสายงานการค้าและการลงทุน พร้อมด้วยนายปิงซุน หวัง กรรมการ ส.อ.ท. และประธานกลุ่มอุตสาหกรรมไม้อัด ไม้บาง และวัสดุแผ่น เป็นผู้แทน ส.อ.ท. เข้าร่วมประชุมหารือร่วมกับนางกัว ซิ่ว หมิ่น นายกสมาคมการค้าไทย-ไต้หวัน และคณะกรรมการสมาคม เพื่อหารือและให้ข้อเสนอแนะในการจัดทำสมุดปกขาวด้านการค้าและการลงทุนของไต้หวันในประเทศไทย ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ บางนา

การจัดทำสมุดปกขาวของสมาคมการค้าไทย-ไต้หวัน มีจุดประสงค์เพื่อสรุปข้อมูลทางการค้าและการลงทุนของชาวไต้หวันในประเทศไทย รวมถึงปัญหาและความต้องการของนักลงทุนชาวไต้หวัน พร้อมแนวทางแก้ไข และยังได้รวบรวมข้อเสนอแนะจากการตอบแบบสอบถามโดยผู้ประกอบการชาวไต้หวัน อาทิ การปรับปรุงมาตรฐานทางกฎหมายและจริยธรรม การพัฒนาศักยภาพแรงงาน และการผ่อนปรนข้อจำกัดบางประการ ซึ่งข้อเสนอทั้งหมดจะถูกส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ผู้ประกอบการไต้หวันยังมีแผนที่จะเน้นการลงทุนในอุตสาหกรรม สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ รถยนต์ไฟฟ้า เครื่องจักรกล และสินค้าเกษตรกรรม ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพและเป็นที่ต้องการในอนาคต

ในการนี้ นางสาวเพชรรัตน์ ได้เป็นตัวแทนกล่าวขอบคุณสมาคมการค้าไทย-ไต้หวัน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเชื่อมั่นว่าการลงทุนจากไต้หวันจะเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ