เมื่อวันศุก​ร์ที่​ 28 ตุลาคม 2565 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ปร​ะธานสภาอุต​สาหกรรมแห่​งประเทศไทย​ (ส.อ.ท.) เข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ “ทางออกธุรกิจไทยหลังโควิด : กลยุทธ์การขยายพอร์ตและปรับรูปแบบธุรกิจ” แก่นักเรียนในหลักสูตร TOP X Executive Program รุ่นที่ 1 ร่วมกับนายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ดร. ชัยชาญ เจริญสุข ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย และ ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM Bank) ณ อาคาร Exim Bank

นายเกรียงไกร ได้ร่วมถ่ายทอดมุมมองเกี่ยวกับปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของภาคธุรกิจ การเตรียมความพร้อมของภาคธุรกิจและการเปิดรับโอกาสใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้น หลังจากสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายลง

นอกจากนี้ ยังได้แนะนำกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจในยุคปัจจุบันที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนให้ทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป

#สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย #สอท #ftithailand #FTI #สภาอุตสาหกรรม #StrengthenThaiIndustriesforStrongerThailand #OneFTI #OneVision #OneTeam #OneGoal #สายงานการค้าและการลงทุน