เมื่อวันพุธที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 รศ.ดร.คณิต วัฒนวิเชียร กรรมการบริหาร และนายนที สิทธิประศาสน์ กรรมการและเลขานุการ สถาบันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เป็นผู้แทนของ ส.อ.ท. เข้าร่วมงานสัมมนาประจำปีครั้งที่ 12 ของกลุ่มบริษัทบางจาก ภายใต้หัวข้อ “Energy Security and Carbon Sequestration” สร้างสมดุลระหว่างความมั่นคงทางพลังงานและความยั่งยืน ผ่านเทคโนโลยีและแนวทางดูดซับคาร์บอนตามธรรมชาติ ณ ห้องประชุมใบไม้ ชั้น 8 อาคาร M Tower สำนักงานใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ภายในงานสัมมนา ดร. ปรเมธี วิมลศิริ ประธานกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย ได้บรรยายในหัวข้อ “ Sustainable Finance Taxonomy” ที่มีเป้าหมายในการพัฒนามาตรฐานและการจัดกลุ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม (Taxonomy) ของประเทศไทย ซึ่ง ส.อ.ท. เป็นหนึ่งหน่วยงานในการพัฒนามาตรฐานและการจัดกลุ่มกิจกรรมนี้ พร้อมกันนี้ นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจาก และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ยังได้บรรยายหัวข้อพิเศษเรื่อง “Energy Security and Carbon Sequestration” ในการสร้างสมดุลในการเปลี่ยนผ่านทางด้านพลังงาน ที่ปัจจุบันโลกยังคงต้องพึ่งพาพลังงานฟอสซิลไปซักระยะหนึ่งก่อนจะเปลี่ยนผ่านมาใช้พลังงานสะอาดในอนาคต

ทั้งนี้ ยังได้รับเกียรติจากวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ บรรยายเกี่ยวกับเทคโนโลยีต่างๆ ที่สามารถเข้ามาช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เข้าสู่ชั้นบรรยากาศ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดย ส.อ.ท. ยังคงเดินหน้าสนับสนุนภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม และภาครัฐ ในการให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาต่างๆ ด้านสิ่งแวดล้อม และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่ร่วมส่งเสริมการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคอุตสาหกรรมตามเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emission) ของประเทศ