เมื่อวันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2565 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ได้รับมอบเข็มเกียรติยศธรรมศาสตร์สามัคคี ประจำปี 2565 ในฐานะศิษย์เก่าที่ทำชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จาก รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมกันนี้ได้รับเกียรติกล่าวปาฐกถาพิเศษ ภายใต้ห้วข้อ “ความท้าทายและก้าวต่อไปของเศรษฐกิจ The Great : Thailand’s Economy Challenge & The Next Chapter” ในงานวันธรรมศาสตร์สามัคคี ณ สมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์

ในช่วงปาฐกถาพิเศษ นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ได้นำเสนอถึงภาพรวมเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยในช่วงที่ผ่านมา รวมทั้งความท้าทายของภาคอุตสาหกรรมต่างๆ อาทิ การเปลี่ยนแปลงจากนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ (Digital Disruption) ที่เร่งให้เกิดการเปลี่ยนผ่าน (Transformation) ของอุตสาหกรรม สงครามการค้า (Trade War) ที่กระทบต่อห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนที่ยังยืดเยื้อ รวมถึงความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน จากกรณีไต้หวัน ที่จะส่งผลกระทบต่อ Supply Chain มากขึ้น นอกจากนี้ ยังมีความท้าทายที่เกิดจากความเสี่ยงที่เศรษฐกิจโลกจะถดถอย (Recession) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) รวมทั้งการรับมือกับปัญหาที่เต็มรูปแบบ (Perfect Storm) ไม่ว่าจะเป็นปัญหาภาวะเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้น ค่าพลังงานที่แพง ต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นโดยเฉพาะค่าแรงที่ปรับขึ้น และเงินบาทอ่อนค่าที่แม้จะดีต่อการส่งออกและการท่องเที่ยว แต่ในภาคอุตสาหกรรมก็ยังคงได้รับผลกระทบจากการนำเข้า เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังได้นำเสนอแนวทางการปรับตัวของภาคอุตสาหกรรมตามแนวทางของ ส.อ.ท. ที่มุ่งเน้นการขับเคลื่อนทั้งอุตสาหกรรมเดิม (First Industries) ที่ประกอบด้วย 45 กลุ่มอุตสาหกรรม (11 คลัสเตอร์) 76 สภาอุตสาหกรรมจังหวัด (5 ภาค/คลัสเตอร์จังหวัด) และอุตสาหกรรมใหม่หรืออุตสาหกรรมแห่งอนาคต (Next-GEN Industries) ที่ประกอบด้วย 12 อุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curves) เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืน