การประชุม ABAC 2022 กำหนดธีมของงานที่สอดคล้องกับทางภาครัฐ โดยใช้ชื่อว่า “EMBRACE . ENGAGE . ENABLE” ซึ่งสื่อความหมาย ดังนี้

  • EMBRACE: แสดงให้เห็นถึงการเปิดรับโอกาสที่กำลังเข้ามาใหม่ เปิดกว้างเชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตรทางเศรษฐกิจหลังจากหยุดนิ่งจากสภาวการณ์ถดถอยทางเศรษฐกิจทั่วโลก
  • ENGAGE: สื่อถึงการรวมพลังความคิดสร้างสรรค์ ร่วมมือ ร่วมใจ เพื่อสรรสร้างทิศทางเศรษฐกิจใหม่ในอนาคตร่วมกัน
  • ENABLE: ขยายข้อจำกัดความสามารถทางเศรษฐกิจ ทุกอย่างสามารถเป็นไปได้ทุกที่ทุกเวลา