เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 นายนิธิ ภัทรโชค ประธานสมาคมการจัดธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) จัดการประชุมเรื่องการยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขัน (Thai SME Competitiveness and Capability Improvement) โดยมีสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ร่วมหารือ นำโดยนายกฤษณ์ อิ่มแสง เลขาธิการ ส.อ.ท. พร้อมด้วยรองประธาน ส.อ.ท. นายอภิชิต ประสพรัตน์ นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ นายอิศเรศ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต และนายเจริญ แก้วสุกใส ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ณ ห้อง 301 อาคารสำนักงานใหญ่ 1 บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

การประชุมครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อหารือเพิ่มเติมในการยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันให้แก่ SMEs สืบเนื่องจากสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ได้ดำเนินโครงการ Thailand Competitiveness Enhancement ตั้งแต่ปี 2552 ซึ่งได้มีการผลักดันเรื่องการส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม และการนำนวัตกรรมไปใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร

ประเด็นสำคัญที่หารือระหว่างการประชุมครั้งนี้ ครอบคลุมเรื่อง
1.การยกระดับขีดความสามารถของ SMEs ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพของกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร ผ่านแนวทาง
1.1 การเพิ่มศักยภาพ SMEs ในการเข้าถึงตลาดและช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าในต่างประเทศ
1.2 การสร้างแพลตฟอร์มทางดิจิทัลในการเชื่อมต่อและประชาสัมพันธ์สินค้า SMEs ในต่างประเทศ
1.3 การพัฒนาทักษะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของ SMEs ในการหาตลาดและทำการตลาดในต่างประเทศ
2. แนวทางความร่วมมือ และบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานร่วมดำเนินการทั้ง 4 ฝ่าย

#TMA #สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย #สอท #ftithailand #FTI #สภาอุตสาหกรรม #StrengthenThaiIndustriesforStrongerThailand #OneFTI #OneVision #OneTeam #OneGoal