วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2565 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการฯ พร้อมด้วยนายทวี ปิยะพัฒนา รองประธานอาวุโส ส.อ.ท. และคณะกรรมการบริหาร ส.อ.ท. ร่วมประชุม พร้อมกันนี้ ได้รับฟังการบรรยายพิเศษจาก ดร.ณัฐพล รังสิตผล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
เรื่อง “6S นโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทย” และการบรรยายพิเศษจากนายภูมิวิศาล เกษมศุข เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) เรื่อง “แนวทางการแก้ไขปัญหาการทุจริตในภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรม” ณ ทรู ไอคอน ฮอลล์ 1 ไอคอนสยาม ชั้น 7

ดร.ณัฐพล ได้บรรยายพิเศษเรื่อง “6S นโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทย” โดยชี้แจงว่าภาคอุตสาหกรรมเป็นเครื่องยนต์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย เมื่อโลกเปลี่ยน ธุรกิจจึงต้องปรับ โดยทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย จะต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบกิจการให้พัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามแนวคิดโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model) โดยกระทรวงอุตสาหกรรมได้กำหนดนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยไว้ 6 ด้านหลัก หรือ “6S” ประกอบด้วย

• S1: Smart Agricultural Industry หมายถึง การส่งเสริมเกษตรอุตสาหกรรมอัจฉริยะ
• S2: S-Curve หมายถึง การพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีศักยภาพสูง ภายใต้มาตรการ/ แผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและแผนระดับชาติ
• S3: SMEs and Factory 4.0 หมายถึง การพัฒนาผู้ประกอบการและภาคการผลิตไปสู่ 4.0 โดยสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการอัจฉริยะ ส่งเสริม SMEs และวิสาหกิจชุมชนให้มีผลิตภาพ ลดต้นทุน ลดของเสียในกระบวนการผลิต เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และดิจิทัล
• S4: Sustainable Development หมายถึง การพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนและเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ผ่านการพัฒนาอุตสาหกรรมตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG เพื่อลดมลพิษและบรรเทาผลกระทบจากการประกอบการอุตสาหกรรมต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน
• S5: Special Zone and Industrial Area หมายถึง การพัฒนาอุตสาหกรรมในมิติพื้นที่ โดยพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่พัฒนาพิเศษ เขตเศรษฐกิจพิเศษตามนโยบายรัฐบาล พื้นที่อุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม รวมทั้งพัฒนาอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมพื้นฐานในพื้นที่พิเศษบนพื้นฐานแนวคิดการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยึดโยงกับบริบทของพื้นที่
• S6: Supportive and Digital Transformation หมายถึง การยกระดับการให้บริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการที่สะดวกและรวดเร็ว บูรณาการและเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)

ทางด้านนายภูมิวิศาล ได้บรรยายพิเศษเรื่อง “แนวทางการแก้ไขปัญหาการทุจริตในภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรม” โดยชี้แจงว่าสำนักงาน ป.ป.ท. อยู่ระหว่างลงพื้นที่ไปพบเจ้าหน้าที่ทุกเขต ทุกจังหวัด เพื่อไปรับทราบประเด็นปัญหาว่าถูกเจ้าหน้าที่ของรัฐเอารัดเอาเปรียบหรือไม่ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา ภายใต้การดำเนินงานที่รวดเร็ว โปร่งใส และเป็นธรรม รวมทั้งหน่วยงานราชการจะต้องปฏิบัติงานภายใต้ พ.ร.บ. อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 โดยจะต้องปฏิบัติงานภายใต้กรอบระยะที่กำหนด

นอกจากนี้ การประชุมคณะกรรมการฯ ยังได้มีการจัดพิธีมอบเงินผู้สนับสนุนการจัดงานกาชาด ปี 2565 ที่จะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 8 – 18 ธันวาคม 2565 นี้ ณ สวนลุมพินี เขตปทุมวัน และพิธีมอบเงินรายได้จากการจัดงาน FTI EXPO 2022 มหกรรมแสดงสินค้าและนวัตกรรมอุตสาหกรรมไทยที่ยิ่งใหญ่แห่งปี ที่ได้จัดไประหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา