วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 สภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือจัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภูมิภาค โดยมีนางธิดารัตน์ รอดอนันต์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมากล่าวต้อนรับ นายสมยศ ชาญจึงถาวร ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวเปิดการประชุม และนายหัสดิน สุวัฒนะพงศ์เชฏ เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้ดำเนินตามวาระประชุม

ภายในงาน นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ได้กล่าวถึงความคืบหน้าการดำเนินงานของ ส.อ.ท. และข้อเสนอของ APEC Business Advisory Council : ABAC ต่อภาครัฐ รวมถึงความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะทำงาน 10 Pillars พร้อมด้วยนายทวี ปิยะพัฒนา รองประธานอาวุโส ส.อ.ท. นายอภิชิต ประสพรัตน์ นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล นายธวัชชัย เฮงประเสริฐ นายณรงค์ฤทธิ์ พานิชชีวะ รองประธาน ส.อ.ท. พร้อมคณะกรรมการบริหาร ส.อ.ท. เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังประเด็นปัญหาจากสมาชิกในพื้นที่

ในที่ประชุมฯ มีประเด็นสำคัญ ดังนี้
1. โครงการเพิ่มสมาชิกสภาอุตสาหกรรมจังหวัด
2. แนวทางการหารายได้ให้สภาอุตสาหกรรมจังหวัด
3. การเสนอชื่อผู้แทนเป็นคณะทำงาน 10 Pillars
4. การแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
5. ความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะทำงานผังเมืองจังหวัด
6. แนวทางการส่งเสริมให้จังหวัดอุบลราชธานีเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ