เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 นายธนารักษ์ พงษ์เภตรา รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท) ประธานสถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร (ส.อ.ก.) พร้อมนายวิบูลย์ รักสาสน์เจริญผล รองเลขาธิการ ส.อ.ท. นายเฉลิม โกกนุทาภรณ์ รองประธานสถาบันฯ และคณะกรรมการ ส.อ.ท. เข้าหารือกับนายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อร่วมกันสนับสนุนแนวทางเพื่อยกระดับเกษตรอุตสาหกรรม ณ ห้องประชุมสํานักอธิบดี กรมวิชาการเกษตร

ในการประชุมครั้งนี้ ได้ร่วมหารือใน 4 ประเด็นสำคัญ ประกอบด้วย
1. แนวทางการใช้สารชีวภัณฑ์ (Bio control) และเกษตรปลอดภัย เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรและเพิ่มประสิทธิภาพของเกษตรกรรมไทย
2. การผลักดันนโยบายเศรษฐกิจแบบ BCG (Bio-Circular-Green Economy) หรือเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว รวมทั้งแนวทางการไปสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon neutral)
3. การขับเคลื่อนยกระดับเกษตรกรรม ด้วยนโยบายการส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรอัจฉริยะ หรือ Smart Agriculture Industry (SAI) นำเสนอโดยนายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ รองประธาน ส.อ.ท.
4. การขับเคลื่อนกองทุนนวัตกรรม ที่ต้องการประสานความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ เพื่อการพัฒนาเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming) ของแต่ละพืชศักยภาพของแต่ละพื้นที่ แต่ละจังหวัดในประเทศไทย

ทั้งนี้ นายระพีภัทร์ ให้การตอบรับและพร้อมร่วมดำเนินการทุกประเด็น รวมทั้งมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ร่วมหารือในขั้นตอนต่อไป