นายบุญหาญ อู่อุดมยิ่ง รองประธานสถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร และกรรมการสำนักงานการรับรองไม้เศรษฐกิจไทย (Thailand Forest Certification Council: TFCC) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) นำโดยนายสุขทัศน์ ต่างวิริยกุล รองผู้ว่าการ กยท. และนายศุภเดช อ่องสกุล รองเลขาธิการ สมาคมยางพาราไทย เป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมประชุมสภาไตรภาคียางระหว่างประเทศ (International Tripartite Rubber Council: ITRC) ครั้งที่ 37 ระหว่างวันที่ 21-25 พฤศจิกายน​ 2565 ณ กระทรวงการค้า กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

การประชุมนี้เป็นการรวมตัวกันของประเทศผู้ผลิตยางพารายักษ์ใหญ่ 3 ประเทศ ได้แก่ ไทย มาเลเซียและอินโดนีเซีย โดยให้ความสำคัญและมุ่งเน้นให้สวนยางพาราและห่วงโซ่อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องมีการจัดการอย่างยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังร่วมกันหาแนวทางลดต้นทุนการผลิตและปรับราคาซื้อ-ขายยางพาราธรรมชาติด้วยการจัดการอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งสนับสนุนการขายคาร์บอนเครดิตในสวนยางพารา เพื่อเพิ่มรายได้และช่วยยกระดับความเป็นอยู่ให้กับเกษตรกรรายย่อยให้ดียิ่งขึ้น