วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565 นายวิถี สุพิทักษ์ รองประธานสถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร และประธานสำนักงานการรับรองไม้เศรษฐกิจไทย (Thailand Forest Certification Council: TFCC) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ร่วมประชุมสมัชชาต้นไม้เพื่อแผ่นดินตามรอยพ่อ ประเด็น “ขับเคลื่อนไม้เศรษฐกิจ” ซึ่งจัดโดยคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา และมูลนิธิสานพลังเพื่อแผ่นดิน โดยมีพลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ ประธานคณะกรรมาธิการฯ เป็นประธานกล่าวเปิด ณ อาคารรัฐสภา

ทั้งนี้ สำนักงานการรับรองไม้เศรษฐกิจไทย (TFCC) ส.อ.ท. ได้พัฒนาระบบมาตรฐานการรับรองไม้เศรษฐกิจไทย ทั้งมาตรฐานการจัดการสวนป่าไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน (มอก. 14061) และมาตรฐานห่วงโซ่การควบคุมผลิตภัณฑ์จากป่าไม้ (มอก.2861) ให้ได้รับการยอมรับเทียบเท่ามาตรฐานสากล (Programme for the Endorsement of Forest Certification: PEFC) แล้ว เมื่อปี พ.ศ.2562 ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ไม้เศรษฐกิจไทยมีโอกาสขยายออกสู่ตลาดสากลได้กว้างขึ้น

นอกจากนี้ ภายในงาน ยังได้รับเกียรติจากนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การขับเคลื่อนไม้เศรษฐกิจ : เจตนารมณ์ทางการเมือง” โดยระบุว่า “แนวคิดเรื่องการปลูกต้นไม้เป็นยุทธศาสตร์สำคัญของชาติ นอกจากช่วยเพิ่มพื้นที่ป่าแล้ว ยังช่วยให้ประชาชนมีอาชีพ เพิ่มรายได้ มีคาร์บอนเครดิตลดภาวะโลกร้อน และปรับสมดุลทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เช่น กรมป่าไม้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และภาคเอกชน เช่น สภาอุตาหกรรมแห่งประเทศไทย และหอการค้าไทย รวมถึงภาคประชาสังคม คือ กำลังสำคัญในการขับเคลื่อนไม้เศรษฐกิจ ในการร่วมสร้างประเทศไทยสีเขียวและความยั่งยืนด้วยกันต่อไป”