เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565
นายศักดิ์ชัย อุ่นจิตติกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และรองประธานหอการค้าการเกษตรจีน – อาเซียน หรือ China-ASEAN Chamber of Agricultural Commerce (CACAC) เข้าร่วมประชุมออนไลน์ CACAC ประจำปี 2022 ที่ปักกิ่ง พร้อมนำเสนอภาพรวมนโยบายโมเดลเศรษฐกิจ “BCG” (Bio-Circular-Green Economy) หรือเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว ในการพัฒนาภาคการเกษตรของไทย ร่วมกับผู้แทนกลุ่มลุ่มแม่น้ำโขง 6 ประเทศ ประกอบไปด้วยไทย เมียนมา ลาว กัมพูชา เวียดนาม และจีนตอนใต้ เพื่อรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับสถานการณ์ และเชื่อมโยงความร่วมมือทางวิชาการ การค้าและการลงทุน ตลอดจนเสริมสร้างความเข้มแข็งในภาคเกษตร และยกระดับเศรษฐกิจของประเทศไปด้วยกัน