วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 นายทวี ปิยะพัฒนา รองประธานอาวุโส สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) พร้อมด้วยทันตแพทย์สุพจน์ หวังปรีดาเลิศกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ นายอดิศร ตันเองชวน ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคใต้ นายสมภพ ธีระสานต์ เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมภาคกลาง นายหัสดิน สุวัฒนะพงศ์เชฏ เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และนายสุรพล สุทธจินดา ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 เข้าร่วมพิธีลงนามและเป็นสักขีพยานในกิจกรรมลงนามบันทึกความเข้าใจ “Safe Roads, Save Lives ถนนปลอดเหตุ ชีวิตปลอดภัย” ณ ห้องประชุม B1-1 ชั้น B1 อาคารรัฐสภา

งานนี้ ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานในพิธี และกล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อ “บทบาทรัฐสภาไทยกับการสร้างความปลอดภัยบนถนน”

นอกจากนี้ องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาคประชาสังคมกว่า 50 แห่ง ได้แสดงความมุ่งมั่นในการผลักดันให้เกิดการสื่อสารและการประสานการทำงานให้สอดคล้องไปด้วยกัน เพื่อสร้างความปลอดภัยทางถนนให้แก่บุคลากรในหน่วยงานและขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเป็นสังคมที่ปลอดภัยจากอุบัติเหตุจราจร

งานนี้ จัดโดยคณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนน วุฒิสภา ร่วมกับสโมสรโรตารีภาค 3330, 3340, 3350, 3360 และแผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับองค์กรอนามัยโลกด้านความปลอดภัยทางถนน