เมื่อวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) นายกฤษณ์ อิ่มแสง เลขาธิการ ส.อ.ท. พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร ส.อ.ท. ได้ให้การต้อนรับและหารือกับคณะกรรมาธิการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม วุฒิสภา นำโดยนางอภิรดี ตันตราภรณ์ ประธานคณะกรรมาธิการฯ เพื่อสรุปผลการจัดประชุมสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค (ABAC) และทิศทางของประเทศไทยภายหลังการประชุมเอเปค ณ ห้อง Passion 802 ส.อ.ท.

นายเกรียงไกร ได้ให้ข้อมูลสรุปการประชุมของ ABAC ครั้งที่ 4/2022 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 13-16 พฤศจิกายน งาน APEC CEO SUMMIT 2022 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 16-18 พฤศจิกายน และงาน ABAC Dialogue with Leaders ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน โดยกล่าวถึงประเด็นสำคัญจากการประชุมที่สามารถสานต่อในอนาคต ดังนี้
• การสนับสนุนโมเดลเศรษฐกิจ “BCG” (Bio-Circular-Green Economy) หรือเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว ตลอดจนความมั่นคงทางอาหาร และพลังงานสีเขียว
• การส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนที่มีความสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
• การส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีความครอบคลุม ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และการปรับปรุงคุณภาพความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น
• การสนับสนุนข้อตกลงเขตการค้าเสรีระดับภูมิภาคในเอเปค ระบบการค้าที่เป็นธรรมและโปร่งใส รวมทั้งสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่ความเป็นดิจิทัล
• การเสริมสร้างความเข้มแข็งของความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ และสนับสนุนกลไกพหุภาคีเพื่อสันติภาพและเสถียรภาพของโลก

ทั้งนี้ การสานต่อประเด็นดังกล่าวหลังจากการเป็นเจ้าภาพเอเปค จะเกิดผลและมีประสิทธิภาพได้นั้น จะต้องอาศัยการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน

นอกจากนี้ การหารือยังเน้นย้ำถึงข้อกังวลจากภาคเอกชนที่ต้องการให้ภาครัฐพิจารณาและให้ความสำคัญ อาทิ ค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน โครงการการส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรอัจฉริยะ หรือ Smart Agriculture Industry (SAI) ที่จะเป็นการพลิกโฉมการเกษตรไทยและยกระดับภาคการเกษตรโดยรวมของประเทศ ซึ่งในปี 2566 จะนำร่อง SAI in the City