วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท) พร้อมด้วย นายธนารักษ์ พงษ์เภตรา รองประธาน ส.อ.ท. และประธานสถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร นำทีมคณะกรรมการ ส.อ.ท. เข้าร่วมหารือด้านความร่วมมือกับทีมผู้บริหาร บริษัท สยามคูโบต้า จำกัด นำโดยนายสมศักดิ์ มาอุทธรณ์ ที่ปรึกษาสำนักงานกรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด

การหารือครั้งนี้ มุ่งเน้นการยกระดับเกษตรกรรมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรไทย ภายใต้นโยบายเศรษฐกิจที่เรียกว่า “BCG” (Bio-Circular-Green Economy) หรือเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว โดยมีประเด็นสำคัญ ดังนี้
1. การขับเคลื่อนการยกระดับเกษตรกรรม ด้วยนโยบายการส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรอัจฉริยะ หรือ Smart Agriculture Industry (SAI)
2. การร่วมมือจัดทำเทคโนโลยีทางการเกษตรเพื่อช่วยลดต้นทุนให้เกษตรกร เช่น เครื่องขุดมันสำปะหลังที่มีประสิทธิภาพ
3. การร่วมจัดทำพื้นที่นำร่องระบบชลประทาน การบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพเพื่อเป็นตัวอย่างให้แก่เกษตรกร โดยมีเขตพื้นที่ในโครงการพืชสวนโลก ตำบลกุดสระ จังหวัดอุดรธานี เป็นพื้นที่ดำเนินการ
4. การร่วมพัฒนาเทคโนโลยีทางการเกษตรที่เหมาะสมกับพืชเศรษฐกิจของไทย

ทั้งนี้ ส.อ.ท. และบริษัท สยามคูโบต้า จำกัด จะจัดตั้งคณะทำงานร่วมกัน เพื่อดำเนินงานต่อไป