เมื่อวันที่ 13-14 ธันวาคม 2565 ดร.วิกรม วัชระคุปต์ รองประธานสถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร นางสาวปภาวี สุธาวิวัฒน์ กรรมการสถาบันฯ ร่วมด้วยสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เข้าศึกษาดูงาน ณ สวนกล้วยหอมทอง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยได้รับเกียรติจากนายทวีกิจ จตุรเจริญคุณ รองประธาน ส.อ.ท. และรองประธานสถาบันฯ นำคณะเข้าเยี่ยมชม บริษัท ทีเค กรุ๊ปโฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตกล้วยหอมทองเพื่อการส่งออกและการแปรรูปรายใหญ่ในจังหวัดตาก ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ มีพื้นที่ปลูกกล้วยทั้งหมด ประมาณ 1,000 ไร่ มีกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ และเน้นการทำการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยการควบคุมศัตรูพืชด้วยชีววิธี

นอกจากนี้ คณะผู้เข้าร่วมศึกษาดูงาน ยังได้ประชุมหารือร่วมกับนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก สำนักงานเกษตรจังหวัดตาก และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตาก เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตเข้าสู่ระบบรับรองผลิตภัณฑ์มาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภัย ซึ่งนำร่องโดยบริษัท ทีเค กรุ๊ปโฮลดิ้ง จำกัด ร่วมกับ มกอช.

กิจกรรมดังกล่าวถือเป็นต้นแบบการประยุกต์ใช้ระบบการประเมินผู้ส่งมอบ (Supplier Audit) พัฒนาผู้ประกอบการให้มีศักยภาพเป็นผู้ตรวจประเมินตามมาตรฐาน GAP พืชอาหาร และพัฒนาเป็นผู้ส่งเสริมและเป็นที่ปรึกษาให้แก่เกษตรกรต่อไป