วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565 นายอภิชิต ประสพรัตน์ พร้อมด้วยนายสุชาติ จันทรานาคราช รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) นำคณะกรรมการ ส.อ.ท. ประชุมหารือร่วมกับนายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน และผู้แทนสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เพื่อพิจารณาแนวทางแก้ปัญหาการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว ที่ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการ SMEs ณ ห้องประชุมเทียน อัชกุล กรมการจัดหางาน

ระหว่างการหารือ ได้มีประเด็นสำคัญต่างๆ ประกอบด้วย
– การดำเนินการของคนต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ที่ใบอนุญาตประกอบอาชีพในราชอาณาจักรกำลังจะสิ้นสุดลง แต่ยังไม่ได้ต่อใบอนุญาตตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 ซึ่งจะถูกลงโทษตามกฎหมายและต้องจ่ายค่าปรับตามระเบียบกองตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) วันละ 500 บาท
– การจัดทำหนังสือเดินทางของแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมามีความล่าช้า ไม่สามารถดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566
– การจัดทำหนังสือรับรองสถานะบุคคล (CI) ของแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา มีค่าใช้จ่ายสูง ซึ่งไม่สามารถบันทึกในระบบบัญชี อันเป็นการสร้างภาระให้กับผู้ประกอบการ SMEs
– การเปิดบัญชีธนาคารพาณิชย์ ซึ่งต้องอาศัยหนังสือเดินทางหรือหนังสือรับรองสถานะบุคคล (CI) ยังมีความล่าช้า ทำให้ไม่สามารถเปิดบัญชีธนาคารได้

#ONEFTI
#สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย