วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2565 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) พร้อมด้วยผู้บริหาร ส.อ.ท. ให้การต้อนรับ ผศ.ดร.ชลธิศ เอี่ยมวรวุฒิกุล ประธานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย และคณะผู้บริหารฯ เพื่อขอคำแนะนำเกี่ยวกับทักษะของวิศวกรและวิชาชีพวิศวกรรม ที่ภาคอุตสาหกรรมต้องการ และทิศทางของอุตสาหกรรมไทย ณ ห้องมงคลสุธี (801) ชั้น 8 ส.อ.ท.

การหารือครั้งนี้ ยังได้รับเกียรติจากนายปิยะ พิริยะโภคานนท์ รองเลขาธิการสายงาน FTI Academy นายศักดิ์ชัย มโนจิตงาม รองประธานสถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์ (สม.) นายพยัพ แจ้งสวัสดิ์ รองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรม จังหวัดชลบุรี นายนาคาญ์ ทวิชาวัฒน์ คณะกรรมการสายงาน FTI Academy และนายจำรัส สว่างสมุทร ผู้อำนวยการใหญ่ ส.อ.ท. เข้าร่วม

การหารือดังกล่าว นายเกรียงไกร ได้แนะนำภาพรวมอุตสาหกรรมและแนวทางการปรับตัวของอุตสาหกรรมในอนาคต ดังนี้
1. กลุ่มอุตสาหกรรมเดิม (First Industries) ประกอบไปด้วย 45 กลุ่มอุตสาหกรรม 11 คลัสเตอร์ กระจายอยู่ใน 76 จังหวัดทั่วประเทศ กลุ่มนี้เป็นอุตสาหกรรมดั้งเดิมประกอบกิจการมา 40-50 ปี ที่กำลังได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล ซึ่งอยากให้ภาคการศึกษาช่วยภาคอุตสาหกรรมในการสร้างบุคลากร
2. กลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ (Next-gen Industries) เป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยด้วยนวัตกรรม สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจ

นอกจากนี้ นายเกรียงไกรยังนำเสนอแนวทางการปรับตัวของอุตสาหกรรมในอนาคต ซึ่งต้องครอบคลุมการดำเนินงานที่มุ่งสู่โมเดล BCG หรือเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาปรับใช้ในอุตสาหกรรม การสร้างความมั่นคงทางด้าน Supply chain การนำพลังงานทดแทนเข้ามามีบทบาทในภาคอุตสาหกรรม การ Upskill และ Reskill ทักษะแรงงาน ตลอดจนการรับมือกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate change)

ทางด้านนายปิยะ ได้แนะนำกิจกรรมและบทบาทของสายงาน FTI Academy เกี่ยวกับการรวบรวมความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ซึ่งจะเป็นการจับคู่พัฒนาหลักสูตรร่วมกันระหว่างกลุ่มอุตสาหกรรม ส.อ.ท. จังหวัด และมหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพในแต่ละด้าน เพื่อจัดทำหลักสูตรร่วมกันให้ตอบโจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมในแต่ละกลุ่มและในแต่ละพื้นที่ให้ได้มากที่สุด

#FTIACADEMY #ONEFTI #FTI