วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เข้าร่วมงาน Thailand Friendly Design Expo 2022 และร่วมกิจกรรม FD Talk ณ ฮอลล์ 102 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

ส.อ.ท. ในฐานะตัวแทนภาคอุตสาหกรรม เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาประเทศในทุกมิติ จึงมีการจัดตั้งคลัสเตอร์วัสดุก่อสร้างขึ้น โดยผู้ประกอบการภายใต้คลัสเตอร์ฯ มุ่งเน้นที่จะส่งเสริม พัฒนาสิ่งปลูกสร้าง อาคาร และนำนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์ความต้องการของคนทุกเพศ ทุกวัย เพื่อให้ประเทศไทยเป็นเมืองแห่งสุขภาพดี (Health & Wellness City) รวมถึงส่งเสริมการเพิ่มคุณภาพชีวิตของทุกคนในสังคมให้เกิดความเท่าเทียมกัน ด้วยแนวคิดของอารยสถาปัตย์ (Friendly Design) ที่มุ่งเน้นสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับเด็ก สตรี คนชรา และผู้พิการ อีกทั้งอารยสถาปัตย์ยังช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ในด้านการท่องเที่ยวของไทย ให้เป็นเมืองศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยว และไมซ์เพื่อคนทั้งมวลในภูมิภาคอาเซียน

ไม่เพียงแต่การปลูกสร้างอาคาร หรือสิ่งอำนวยความสะดวกเท่านั้น แต่การพัฒนาประเทศไทย และคุณภาพชีวิตของทุกคนให้ดีขึ้น จะต้องอาศัยปัจจัยต่างๆ ทั้งระบบนิเวศ มาช่วยยกระดับให้คุณภาพชีวิตของผู้พิการให้ดีขึ้น รวมถึงต้องพัฒนาไปถึงการส่งเสริมให้ผู้พิการมีบทบาทในสังคมมากขึ้น โดยพัฒนาทักษะให้กับคนพิการเพื่อตอบโจทย์กับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและไม่หยุดนิ่ง เพื่อส่งเสริมการจ้างงาน และเป็นการสร้างรายได้ให้กับแรงงานไทย

ทั้งนี้ ขอเชิญชวนท่านที่สนใจในเรื่องนวัตกรรมด้านสุขภาพ สามารถเข้าเยี่ยมชมงาน Thailand Friendly Design Expo 2022 ได้จนถึงวันนี้ เวลา 10.00-19.00 น. ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

#ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม
#สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
#ONEFTI