วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2565 นางกนิษฐ์ เมืองกระจ่าง ประธานสายงาน FTI Academy สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวต้อนรับผู้บริหาร วิทยากรและผู้เข้าสัมมนาหัวข้อ : 2023 Digital Business Transformation เคล็ดลับพลิกโฉมธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลในปี 2023 พร้อมนายปิยะ พิริยะโภคานนท์ เลขานุการสายงาน FTI Academy ได้ร่วมบรรยายเกี่ยวกับการปรับตัวของธุรกิจในยุคดิจิทัล และการเลือกใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้เห็นถึงความสำคัญของการทำธุรกิจในยุคดิจิทัลที่มีการพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว และเสนอแนวทางในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับแนวโน้มของเทคโนโลยีในปัจจุบัน ตลอดจนรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุด ณ ห้อง 10201 อาคาร 10 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

#FTI #FTIACADEMY #ONEFTI