วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2565 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) นำคณะผู้บริหาร ส.อ.ท. ร่วมประชุมประสานความร่วมมือในการดำเนินโครงการ Enhancing SMEs Capability for Competitiveness กับสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย เป็นครั้งที่ 2 เพื่อวิเคราะห์และระบุปัญหาที่ผู้ประกอบการ SMEs ไทยประสบอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในด้านช่องทางการกระจายสินค้าและการยกระดับศักยภาพในการเข้าสู่ตลาดสากลของ SMEs ไทย ณ ห้อง 301 ชั้น 3 อาคารสานักงานใหญ่ 1 บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

จากที่หารือ ได้ข้อสรุปว่าทั้ง 4 หน่วยงาน จะร่วมกันจัดทำหลักสูตรการอบรมที่เน้นการส่งออก โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ อุตสาหกรรมเกษตรอาหารที่มีความพร้อมเข้าสู่กระบวนการพัฒนาธุรกิจในลักษณะของการเร่งรัดให้เติบโตได้อย่างรวดเร็ว (Accelerator) จำนวน 30 ราย

ทั้งนี้ ได้กำหนดให้มีการลงนาม MoU ร่วมกันระหว่างสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย กับคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) เพื่อขับเคลื่อนโครงการต้นแบบกลไกความร่วมมือของภาคธุรกิจและภาครัฐในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศร่วมกัน

ภายหลังการประชุม นายเกรียงไกรพร้อมคณะผู้บริหาร ส.อ.ท. ยังได้เยี่ยมชมงาน SCG : The Next Chapter Exposition ซึ่งเป็นงานแสดงโซลูชั่นแห่งอนาคต ครอบคลุมด้านพลังงานสะอาดแบบครบวงจร สุขภาพและการแพทย์ ดิจิทัล โลจิสติกส์ นวัตกรรมรักษ์โลก สมาร์ทลิฟวิ่ง และหุ่นยนต์อัจฉริยะอีกด้วย

#ONEFTI
#สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย