ดร. ปิยะนุช มาลากุล ณ อยุธยา รองประธานและเหรัญญิก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และนายสรกิจ มั่นบุปผชาติ กรรมการและเลขาธิการสายงานเศรษฐกิจและวิชาการ ส.อ.ท. เข้าร่วมงานสัมมนาโต๊ะกลม ภายใต้หัวข้อ “Trade and Infrastructure Connectivity” ซึ่งจัดโดยสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) (ITD) ระหว่างวันที่ 8-9 ธันวาคม 2565 ณ ห้อง The Residence โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ

ภายในงานสัมมนา มีการหารือถึงประเด็นต่อยอดของกรอบความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลสำหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ (BIMSTEC) ระหว่างภาคเอกชนกับภาคผู้กำหนดนโยบาย (policymakers) อาทิ การกำหนดนโยบายการเชื่อมต่อทางโครงสร้างพื้นฐานในภูมิภาคอ่าวเบงกอล เพื่อยกระดับห่วงโซ่มูลค่า (value chain) ของรัฐสมาชิก การเสนอแนวทางในการปรับสมดุลห่วงโซ่อุปสงค์และอุปทานการส่งออกระหว่างรัฐสมาชิก การส่งเสริมการลดอุปสรรคทางการค้าและการลงทุนเพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้าย ปัจจัยการผลิตระหว่างรัฐสมาชิกผ่านการเชื่อมโยงของโครงสร้างพื้นฐานระหว่างกัน การพัฒนาด้านค้าการลงทุนและนวัตกรรมระหว่างประเทศสมาชิก ตลอดจนการปฏิรูประบบการค้าการลงทุนระหว่างประเทศให้มีลักษณะไร้กระดาษ (paperless trade) รวมถึงแนวทางความร่วมมือในการรับมือต่อความท้าทายของเศรษฐกิจระดับมหภาค (Macroeconomics) โดยในงานสัมมนา ผู้เข้าร่วมจากทุกประเทศสมาชิกได้แสดงความเห็นร่วมกันที่จะเร่งสร้างความร่วมมือทั้งในด้านวิชาการและเศรษฐกิจต่อไป โดยอาศัยความร่วมมือจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมโยงในสาขาภายใต้กรอบความตกลงฯ

BIMSTEC เป็นกรอบความร่วมมือทางวิชาการและเศรษฐกิจระหว่าง 7 ประเทศในภูมิภาคอ่าวเบงกอล ประกอบด้วย บังกลาเทศ ภูฏาน อินเดีย เมียนมา เนปาล ศรีลังกา และไทย มีสาขาความร่วมมือทั้งหมด 14 สาขา โดยประเทศไทยในฐานะผู้ดำรงวาระตำแหน่งประธาน

BIMSTEC ในปี 2565-2566 ได้มุ่งพัฒนาศักยภาพของภูมิภาคเพื่อใช้ประโยชน์จากโอกาสใหม่ๆ ร่วมกัน รวมถึงส่งเสริมให้ความรู้แก่ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนถึงความเข้าใจและบทบาทความสำคัญของ BIMSTEC เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเป็นประธาน BIMSTEC ของไทย อาทิ โครงการ BIMSTEC on Tour จากความร่วมมือระหว่างกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นต้น

งานสัมมนาครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (USAID) และคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมสำหรับเอเชียและแปซิฟิกแห่งสหประชาชาติ (US-ESCAP)